Programa de Doctorat

La Realitat Assetjada: Concepte, procés i experimentació artística

Presentació
del Programa

En el marc dibuixat entre la pràctica artística i la cultura contemporània, des de “La Realitat Assetjada: Concepte, procés i experimentació artística” es pretenen assolir les diverses formes expressives que té l’art, en general, i la pintura i escultura, en particular. En aquest sentit es perfilen diverses línies de recerca, que poden agrupar-se en enfocaments d’ordre poètic, simbòlic o mimètic i que es desenvolupen a partir de la fascinació que el món provoca, aprofitant el fort component intuïtiu propi de la praxi artística, així com la seva capacitat cognitiva.

En conseqüència, l’activitat artística constitueix el tronc que dóna suport a l’acadèmica, l’especulativa i la de recerca, deslligada aquesta última de manera explícita i experimental de la pròpiament creativa. Cal destacar el sentit transversal del nostre Programa, amb la participació de professors dels Departaments de Pintura i Gravat, Escultura, Disseny i Imatge, i d’altres facultats de la Universitat de Barcelona, com a Història de l’Art, Física, Lingüística General; així com de professors i artistes procedents d’universitats nacionals, europees i nord-americanes.

En el marc del desenvolupament europeu dels ensenyaments universitaris i a partir dels acords establerts, d’aquest Programa es deriva el Màster Oficial Creació Artística Contemporània que és impartit des del 2009-2010, així com el Curs de Postgrau Art, coneixement i realitat, que en la seva tercera edició es va oferir com a títol d’extensió universitària de la Universitat de Barcelona.

Estructura
del Programa

COORDINADOR

Cerdà Ferré, Josep

COMISSIÓ ACADÈMICA

Campo Francés, Gema
Cerdà Ferré, Josep
Crespo Martín, Bibiana
Iglesias Campos, Manuel Á.
Roy Dolcet, Josep
Figueras Ferrer, Eva
Genovart Herraiz, Adolf

Línies de Recerca

La Realitat Assetjada: Concepte, procés i experimentació artística

ART,
NATURA
I ENTORN

Paraules clau
Entorn / Tridimensionalitat / Espai / Paisatge / Volum / Escultura / Arquitectura


Plantejament

Des de la consideració de l’entorn tridimensional com a continent espacial es proposen mirades personalitzades de qualitat creativa. En la relació que s’estableixi amb un entorn, s’afavoreixen renovats plantejaments que generin noves temàtiques i suscitin la recerca de solucions pertinents.

Des de plantejaments tridimensionals (maquetes i projectes escultòrics) reflexionar entorn dels temes proposats i inferir temàtiques i mètodes de recerca. Relacionar les problemàtiques presentades a partir de diverses percepcions nascudes de la praxi artística del doctorand. La metodologia idònia vindrà donada per la cerca de referències tecnològiques i conceptuals per així poder establir discursos correctament ordenats i confrontats en relació amb l’espai-volum tractat.


Es fa necessari conèixer les característiques i qualitats del paisatge, lloc o entorn a analitzar, mitjançant l’observació i l’experiència perceptiva física i directa, així com les interpretacions simbòliques i les espacials. Experimentar amb algunes pràctiques elementals d’intervenció per posteriorment desenvolupar diferents tècniques fonamentals d’ideació, narració, configuració, manipulació, seriació i Presentació, aplicables a les imatges que hagin estat proposades.
Quant a la reflexió inherent a la praxi i deslligada del procés creatiu pròpiament dit, pot prendre’s consciència del cicle creatiu com a implicació del propi cos en el nucli de l’experiència, potenciant la interrelació entre art i ciència, a partir de paradigmes que generen nous models de pensar i d’estructurar una fenomenologia de la realitat. A través de la utilització de coneixements avançats en les tècniques i els equips de desenvolupament en el mitjà natural, s’adquireixen tècniques d’ideació i de presentació de projectes objectuals o vivencials sostenibles en espais naturals i aplicables també a edicions gràfiques o digitals.
El concepte de recorregut, en el context de l’art contemporani interactua transversalment amb els processos de canvi, cicle, moviment i llum de la naturalesa, i tot això paral·lelament als comportaments artístics contemporanis generadors de paisatge, sempre entès des d’un procés personal de creació. El denominador comú d’aquest procés ho constitueix un sistema no lineal de pensament mitjançant un treball circumscrit a conceptes com la interrelació i la interacció; les paradoxes i els fractals; la casualitat i les formes de l’atzar; l’art acte-generat i les estructures aleatòries; les combinacions numèriques i els jocs de paraules.
Els mecanismes del llenguatge científic que tradueix la complexitat del món a pautes, l’ordre paradoxal i els models ocults de l’imprevisible subjuguen en el treball. Així mateix considerar als mecanismes del llenguatge artístic que treballa amb sistemes de ressonància, art sonor, interferències mitjançant accions poètiques, pròtesis visuals i acústiques, interfícies, sensors corporals, cartografies del moviment, registres d’accions inconsistents i, en general, tot quant fa referència a un art d’intercanvi entre disciplines i llenguatges de diversa procedència.


Doctors vinculats

CONSERVACIÓ
RESTAURACIÓ

Paraules clau
Conservació-restauració / Conservació preventiva / Identificació de materials i tècniques dels béns culturals / Tractaments de conservació-restauració / Pintura sobre tela / Pintura sobre fusta / Document gràfic / Materials arqueològics / Materials petris / Béns culturals mobles / Béns culturals immobles / Processos d’envelliment de materials.

Plantejament
L’objectiu principal del grup de Recerca Consolidat Conservació-Restauració del Patrimoni (2017-SGR-1151) és l’estudi, la documentació, la caracterització i la identificació dels materials i les tècniques dels béns culturals, així com de les patologies que els afecten i dels tractaments de conservació-restauració aplicats al patrimoni.

Existeixen diferents línies de recerca segons l’especialització dels doctors vinculats al programa i dels doctors col·laboradors, entre les que destaquen:

Pintura sobre tela: Identificació de tècniques i materials, estudi de les alteracions i tractaments de conservació-restauració de pintura sobre tela, estudis de clima per a la conservació de béns mobles.

Pintura sobre fusta: Identificació de tècniques i materials, estudi de les alteracions i tractaments de conservació-restauració de talles, retaules i estructures de fusta.

Document gràfic: Identificació de tècniques i materials en obra gràfica, estudi de les alteracions i tractaments de conservació-restauració d’obra sobre paper i sobre pergamí.

Materials petris, ceràmics i metàl·lics: Identificació de tècniques i materials del patrimoni arquitectònic, escultòric i arqueològic, estudi de les alteracions i els tractaments de conservació-restauració de béns culturals fets amb aquests materials.

Doctors vinculats

REALISMES
CONTEMPORANIS:
PRÀCTIQUES
ARTÍSTIQUES
DE LA REALITAT

Paraules clau 
Realitat / Realisme / Bidimensión / Presencia / Essència / Pintura / Fotografia / Holografia

Plantejament
En una concepció àmplia de “realisme”, veiem que en la contemporaneïtat aquest se situa en un arc que comprèn des de la imatge il·lusionista fins a la vivència física. Aquesta línia de recerca es fonamenta en una clara valoració de la visió com a mètode de coneixement essencial. Es prioritza doncs la força de l’intuïtiu i el sentiment que, mitjançant la pràctica pictòrica i l’experiència directa, ens pot aportar una renovació de la pròpia mirada. La naturalesa, entenent-la com un tot, ens suggereix infinits estímuls per penetrar en la seva poètica, apropant-nos a la seva realitat oculta i revelant-nos claus de la nostra pròpia realitat.

Els professors adscrits a la línia, estan tots ells avalats per la seva intensa dedicació i l’experiència desenvolupada al llarg de més de vint anys d’activitat. Estudiar temàticament i experimentar de forma personalitzada la representació realista contemporània, indagant en els seus plurals enfocaments i abastant des de la representació ficcional fins a la vivència corporal configura el comú del treball. L’estudi dels seus aspectes conceptuals, tècnics i del procés creatiu constitueixen el marc on es desenvolupa l’activitat investigadora paral·lela a la creativa. Les relacions binàries de la representació figurativa, configuren alguns àmbits d’estudi: aparença i l’essència, el rostre i la identitat; el cos i l’espai, l’empatia i la mimesis, per acabar referint-nos a l’apropiació realista. D’aquesta experimentació cap ineludiblement una contextualització històrica, de l’espai i de la creació artística produïda.

Investigar les possibilitats de la fotografia, analògica o digital, del videogràfic; de l’holograma de petit format o el de caràcter espacial, són part afegida de l’estudi i si a totes aquestes tècniques vam sumar les bàsiques, emanades de la pràctica pictòrica haurem consolidat una forma de veure, viure i conèixer el món. Després d’una reconsideració sistemàtica de la tecnologia i metodologia pictòrica, fotogràfica, videogràfica i holográfica, es reflexiona sobre les afinitats i les diferències abans de res el que impliquen per a la construcció d’una obra definida, estilísticament identitària i per tant reflex del seu autor.

Doctors vinculats

COORDINACIÓ DEL PROGRAMA
LA REALITAT ASSEJADA
Facultat de Belles Arts

Pau Gargallo, 4 
08028 BARCELONA


MÉS INFORMACIÓ:
Tel: 93 4039787 / Fax: 93 403 40 74
​Email: doctorat.bellesarts@ub.edu