Admissio al Programa

Doctorat La Realitat Assetjada: Concepte, procés i experimentació artística

Requisits
i criteris
específics
d’admissió
al programa
de doctorat,

així com
de valoració
dels mèrits de
les persones
candidates 

Gràcies a l’experiència acumulada des de l’origen del programa, la major part dels doctorands procedeix dels estudis superiors de Belles Arts, als quals s’han d’afegir els graus o títols superiors següents:

 • Arquitectura
 • Humanitats
 • Ciències de la informació
 • Comunicació Audiovisual
 • Enginyeries
 • Psicologia i altres graus vinculats, per exemple, a les ciències mèdiques i experimentals).

Les vies i requisits d’accés que se segueixen són els establerts a l’RD 99/2011 i a la normativa aprovada per la Universitat de Barcelona.

En el procés de selecció i admissió al programa de doctorat La Realitat Assetjada: Posicionaments Creatius, tenint en compte les línies traçades pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els programes de doctorat, tenen preferència els estudiants que hagin cursat un màster o postgrau universitari en algun dels àmbits de coneixement esmentats a l’apartat anterior («Requisits d’accés propis»). Pot servir com a exemple el màster oficial de Creació Artística: Realismes i Entorns i el màster oficial de Creació Artística Contemporània, com també el diploma d’estudis avançats obtingut en el marc del doctorat La Realitat Assetjada: Posicionaments Creatius o altres de vinculats a la creació o producció, com també els estudis de grau o postgrau que indirectament l’abordin, tant des de l’àmbit de la ciència com des del de les humanitats.

En qualsevol cas, l’admissió dels candidats es basa en l’afinitat personal amb els objectius del programa, que s’ha d’acreditar mitjançant la documentació que s’especifica tot seguit:

 1. Títol amb el qual s’accedeix (entre 0 i 2 punts), segons els criteris següents:
  a) Màster en Creació Artística: Realismes i Entorns (2 punts).
  b) Altres màsters afins (entre 0 i 2 punts).

Es valora l’especificitat dels estudis del candidat i l’adequació amb les línies de recerca del programa.

 1. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que hi dóna accés (fins a 4 punts, depenent de la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l’escala de 0 a 4 dividida per 2, o de 0 a 10 dividida per 5. S’apliquen correctors a les qualificacions procedents de l’estranger d’acord amb el programa ANECA.
 2. Expedient acadèmic de màster (fins a 4 punts, segons la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l’escala de 0 a 4 dividida per 2, o de 0 a 10 dividida per 5. S’apliquen correctors a les qualificacions procedents de l’estranger d’acord amb el programa ANECA.
 3. Carta d’intencions, proposta de recerca o cartes de recomanació (fins a 5 punts).
 4. Obra de creació pròpia, obra artística singular, exposicions i obra pública (fins a 7 punts). Es pot aportar documentació gràfica de l’obra experimental del candidat, en format DIN A-4 i enquadernada amb espiral, on ha de constar el nom del candidat.
 5. Currículum (fins a 4 punts). Es valora:
  a) Experiència de recerca prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s’orienten els estudis teòrics i pràctics del doctorat (fins a 1 punt).
  b) Experiència laboral prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s’orienten els estudis teòrics i pràctics del doctorat (fins a 1 punt).
  c) Publicacions prèvies, assistència a congressos o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat com ara participació en exposicions, activitats artístiques, activitats en relació amb la gestió de la cultura i el patrimoni, treball de camp, etc. (fins a 1 punt).
  d) Haver obtingut beques competitives (no de mobilitat beques generals) per fer el màster (fins a 1 punt).
 6. Obtenció d’una beca de doctorat (3 punts) o haver-la sol·licitat en el moment de l’admissió (1 punt). Es consideren com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé les beques competitives d’altres països.
 7. Altres mèrits acadèmics: estades a l’estranger, o nivell de llengües com ara anglès, francès, portuguès, italià o alemany (fins a 1 punt).

Puntuació màxima: 30 punts.

COORDINACIÓ DEL PROGRAMA
LA REALITAT ASSEJADA
Facultat de Belles Arts

Pau Gargallo, 4 
08028 BARCELONA


MÉS INFORMACIÓ:
Tel: 93 4039787 / Fax: 93 403 40 74
​Email: doctorat.bellesarts@ub.edu